Odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku

27. 7. 2010 »

Veolia Transport Nitra a.s. so sídlom na Štúrovej ul.72, 949 44 Nitra ponúka na odpredaj
nehnuteľný a hnuteľný majetok ktorého je výlučným vlastníkom a to:

1. Pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Ivanka pri Nitre, vedených na LV č. 1081 ako zastavané plochy a a nádvoria s celkovou rozlohou 93 597 m2
2. Objekt kotolne nachádzajúci sa v k.ú. Nitra, časť Mlynárce, č.p. 8029/2 zastavaná plocha 623 m2 a hnuteľný majetok - technológia kotolne – 2 ks horúcovodných kotlov Viessman o výkone á 1,5 MV

Záujemcovia o bližšie informácie:

Bližšie informácie na telefonickom kontakte 0911 077 717 mail: alena.rusova@veolia-transport.sk