Doklady potrebné pre vybavenie preukazu na zľavu

15. 8. 2014 »

Vážení cestujúci,

v jesenných mesiacoch dochádza k hromadnému predlžovaniu viacerých zliav. V záujme predchádzania komplikáciám vám ponúkame prehľad dokladov, ktoré je potrebné predložiť pre vybavenie rôznych druhov zliav.

Zákonný zástupca dieťaťa vo veku menej ako 15 rokov predloží:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list alebo preukaz poistenca dieťaťa
 • jednu fografiu 3 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 rok, ktorá zodpovedá súčasnej podobe dieťaťa

Žiak alebo študent vo veku 15 až 25 rokov predloží:

 • občiansky preukaz
 • potvrdenie o návšteve školy v danom školskom roku
 • jednu fografiu 3 x 3,5 cm, nie staršiu ako  rok, ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa

alebo

 • občiansky preukaz
 • bezkontaktnú čipovú kartu, ktorá je vydaná školou ako identifikačná karta študenta školy (ISIC), za predpokladu, že platnosť zľavy je vizuálne kontrolovateľná

Pozn.: Ako potvrdenie o návšteve školy možno predložiť tlačivo, ktoré vydá priamo škola alebo vyplnenú a potvrdenú žiadanku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Starobný alebo invalidný dôchodca vo veku menej ako 70 rokov predloží:

 • občiansky preukaz
 • aktuálne rozhodnutie o poberaní starobného / invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne alebo aktuálne rozhodnutie o poberaní výsluhového dôchodku z Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia alebo Ministerstva vnútra SR.

Pozn.: V prípade invalidného dôchodcu musí byť z predloženého rozhodnutia zrejmý pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.

 • jednu fografiu 3 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 rok, ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa

Občan po dovŕšení veku 70 rokov predloží:

 • občiansky preukaz alebo Povolenie k pobytu cudzincov
 • jednu fografiu 3 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 rok, ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa

Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S predloží:

 • občiansky preukaz
 • preukaz ŤZP alebo ŤZP-S
 • jednu fografiu 3 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 rok, ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa

Držiteľ Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily predloží:

 • občiansky preukaz
 • potvrdenie Slovenského červeného kríža o udelení Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily
 • jednu fografiu 3 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 rok, ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa

Upozornenie:

Zľavy na cestovnom sú financované z rozpočtov Mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja. V záujme adresnosti a oprávnenosti využívania zliav sme nútení trvať na predložení všetkých vyššie uvedených dokladov pre priznanie zľavy.

Ďakujeme za pochopenie

 

prehľad dokladov na vybavenie zľavy vo formáte PDF (dokument Adobe PDF)prehľad dokladov na vybavenie zľavy vo formáte PDF

žiadosť o vydanie preukazu na žiacku (študentskú) zľavu cestovného (dokument Adobe PDF)žiadosť o vydanie preukazu na žiacku (študentskú) zľavu cestovného