Ponuka na odpredaj nehnuteľností

9. 12. 2008 »

Veolia Transport Nitra a.s. ponúka na odpredaj nehnuteľností : opravovňu súpis. č. 40 na parc.č.8033, vo výmere 5 761 m² a sklad kyselín súpis.č.40 na parcele č.8029/12, vo výmere 74 m², vrátane zastavaných plôch, nachádzajúce sa v areáli na Štúrovej ul.č.72, Nitra, vedených na LV č. 3287, k.ú. Nitra.

Veolia Transport Nitra a.s. ponúka na odpredaj nehnuteľnosti v obci Nemčiňany, k.ú. Rohožnica, zapísané na LV č. 731 : rodinný dom s.č.183 na parcele č. 91/7, parcelu 91/7, vo výmere 70 m², zastavané plochy a nádvoria, parcelu 91/8, vo výmere 692 m², zastavané plochy a nádvoria.

Bližšie informácie na telefónnych číslach : 037 6599 243, 0903 284 945